การประยุกต์ใช้ arduino ESP8266 วัดอุณหภูมิห้อง server พร้อมเก็บข้อมูลบน cloud thingspeak เพื่อทำกราฟ และแจ้งเตือนผ่านไลน์
แนวคิด

   นำ arduino มาวัดอุณหภูมิห้อง server พร้อมกับ ส่งข้อมูลไปยัง cloud thingspeak เผื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังพร้อมทำกราฟออกมาแบบสวยงาม  และแจ้งเตือนหากห้อง server มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนด  ในตัวอย่างใส่ไว้ 24.50 องศาเซลเซียส ถ้าต่ำกว่านั้นจะแจ้งเตือนผ่าน line group


ก่อนใช้ thingspeak ต้องสมัครใช้งานก่อนครับ ฟรี https://thingspeak.com/
thingspeak เป็น cloud server ที่ยอมให้รับเก็บข้อมูลดูสามารถ ทำกราฟดูย้อนหลังได้ด้วย ซึ่งในบทความนี้เราจะมาใช้เก็บข้อมูลอุณหภูมิห้อง ซึ่งรับค่าจาก sensor temperatory จาก arduino  ESP8266 ขา D5

ส่วน Linenotify  ไปสมัครใช้ฟรีได้ที่ https://notify-bot.line.me/th/  ส่วนขั้นตอน สามารถหาอ่านบทความเก่าที่ผมเขียนได้ที่ https://havespirit.blogspot.com/2017/02/line-notify-php.html


หน้าจอกราฟบน thingspeak  แบบ REALTIME  โดยเข้าไปที่ https://thingspeak.com/  ไปสมัครใช้งานได้ฟรีๆ แล้้วสร้าง new channel แล้วเอา API KEY มาใช้

 https://thingspeak.com/channels/227532


/////////////////////////////////////   sourcode  arduino  ide   /////////////////////////////////////////


#include "ThingSpeak.h"
#include <ESP8266WiFi.h>

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <stdlib.h>

#define ONE_WIRE_BUS D5

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);

const char* ssid     = "ap_wifi"; //Set Wifi SSID
const char* password = "11234";//Set Wifi password
WiFiClient client;

unsigned long myChannelNumber = 227532;  /// thingspeak channel id จาก thingspeak
const char * myWriteAPIKey = "thingspeak api key";  // ได้มาจาก thingspeak

#define LINE_TOKEN "linetoken"  //  line token ได้มาจาก line notify

String message3;
String message4;
float M;
float t ;
char tempF[6]; // buffer for temp incl. decimal point & possible minus sign

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");

  // Start up the library
  sensors.begin(); // การ start Sensors

  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);

  WiFi.begin(ssid, password);

  //Set WiFi mode
  //You can choose between WIFI_AP, WIFI_STA, WIFI_AP_STA or WIFI_OFF
  WiFi.mode(WIFI_STA);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  ThingSpeak.begin(client);

}

void loop() {

 Serial.print("Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  Serial.println("DONE");
  // After we got the temperatures, we can print them here.
  // We use the function ByIndex, and as an example get the temperature from the first sensor only.
  Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));  // C คือ เซลเ


   ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, sensors.getTempCByIndex(0), myWriteAPIKey);
  delay(20000); // ThingSpeak will only accept updates every 15 seconds.

message3 = dtostrf(sensors.getTempCByIndex(0), 6, 2, tempF);
if(sensors.getTempCByIndex(0) < 24.50){
message4 = "%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20(%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA) "+ message3;
//Line_Notify(dtostrf(sensors.getTempCByIndex(0), 6, 2, tempF));
Line_Notify(message4);
}else{
   Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
}

}

void Line_Notify(String message) {
 WiFiClientSecure client;

if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
 Serial.println("connection failed");
 return;
 }

String req = "";
 req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
 req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
 req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN) + "\r\n";
 req += "Cache-Control: no-cache\r\n";
 req += "User-Agent: ESP8266\r\n";
 req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 req += "Content-Length: " + String(String("message=" + message).length()) + "\r\n";
 req += "\r\n";
 req += "message=" + message;
 Serial.println(req);
 client.print(req);
 delay(2000);

Serial.println("-------------");
 while (client.connected()) {
 String line = client.readStringUntil('\n');
 if (line == "\r") {
 break;
 }
 Serial.println(line);
 }
 Serial.println("-------------");
}//////////////////////////////////////////////////////////////////

ความคิดเห็น

 1. รบกวนสอบถามครับ ผมต่อสาย data เข้าที่ขา D5 แล้วแต่ว่ามันวัดออกมาได้ -127 ตลอดเลย ลองเปลี่ยนเป็นขาอื่นๆ และแก้ไขโค้ดตามก็เหมือนเดิมเป็น -127 ตลอดเลยครับ มีวิธีแก้ไขไหม ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากๆครับ กำลังหาวิธีพอดีเลยครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ทราบแก้ยังไง ติดลบ อะ ครับ

  ตอบลบ
 4. Error #include "ThingSpeak.h" ทำไงดีครับผม

  ตอบลบ
 5. ขอบพระคุณสำหรับความรู้นะครับ ผมทำสำเร็จเรียบร้อย บบรจุในกล่อง
  ท่านใดสนใจ 0879481314 วชิระ
  ราคาพร้อมชุด 5,000 บาท พร้อมใช้ครับ
  *******************
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ถ้า​ จะเกาะ​ ssid wifi แบบยืนยันตัวตนด้วย​ login เยจะใช้​macaddress wifi ต้องเขียน​ codeยังไงครับ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การใช้งาน esp8266 กับ Blynk เบื้องต้น ด้วย sensor แบบ analog และ DIGITAL

แนวคิดการทำทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย QR CODE และใช้มือถือ SCAN อ่านข้อมูล ( part 2 ทำจริง)

การประยุกต์ใช้ line notify ในการแจ้งปัญหาการใช้งาน สำหรับ php